Không khí

Chúng tôi tuân thủ các quy định

    • Những nguyên tắc được nêu trong Quy định cấp quận có hiệu lực (9/2007) tại Bolbec
    • Quy định cấp Bộ ngày 20/09/02 về việc đốt rác thải dùng để thay thế nhiên liệu (đề mục 2770)
Thông số Giá trị trung bình hàng ngày
Carbon monoxide 50mg/m3
Tổng lượng bụi 10mg/m3
Chất hữu cơ như ga hoặc hơi, thể hiện qua tổng lượng carbon hữu cơ  10mg/m3
Hydrogen chloride 10mg/m3
Hydrogen fluoride 1mg/m3
Sulfur dioxide 50mg/m3
Nitrogen monoxide hay nitrogen dioxide 400mg/m3
Cadmium + thalium 0,05mg/m3
Mercury 0,05mg/m3
Tổng các kim loại khác 0,5mg/m3
Dioxins and furans 0,1ng/m3

 

Các ví dụ:

   • Giám sát tự động liên tục khí thải từ ống lò hơi tại Bolbec
   • Kiểm tra hàng năm việc tuân thủ đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

 

Servier còn nỗ lực…

   • Tại tất cả các nhà máy Gidy, Bolbec, and Baclair chúng tôi lọc không khí tuyệt đối tại các khu vực sản xuất
   • Bolbec (Oril)
   • Baclair (Oril)