Chất thải

Chúng tôi tuân thủ các quy định sau:

Những nguyên tắc được nêu trong các quy định cấp quận (có hiệu lực từ 10/9/2007 tại Bolbec):

   • Nhà điều hành cung cấp (…) để đảm bảo công tác quản lý tốt chất thải và hạn chế tạo ra chất thải, đặc biệt bằng cách áp dụng tất cả các hoạt động tái chế có thể thực hiện được.
   • Nhà điều hành giám sát việc loại bỏ các chất thải được tạo ra tại các trung tâm đã được kiểm định bên ngoài, trong khi theo dõi nguyên tắc gần kề.
   • Mỗi lô chất thải nguy hại vận chuyển ra bên ngoài nhà máy đều phải có một tài liệu theo dõi chất thải kèm theo.

 

Ví dụ:

   • Từ quá trình phát triển trở đi, quản lý chất thải để giảm thiểu việc tạo ra chất thải.
   • Thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi chất thải, với nhận dạng, đặc tính, và khả năng truy nguyên nguồn gốc từ chất thải tới trung tâm xử lý.

 

Servier tiếp tục nỗ lực…

   • Tại nhà máy ở Oril, gần 10.000 tấn dung môi được thanh lọc mỗi năm từ bên ngoài, và hơn 3.000 tấn dung môi được sử dụng trong việc sản xuất hơi nước.
   • 100% giấy được sử dụng hiện nay tại nhà máy ở Warsaw là giấy tái chế, trong khi khối lượng nhựa được tái chế đã tăng lên sáu lần.
   • Hơn 50% chất thải rắn được tái chế tại nhà máy ở Jacarepagua (Bra-zin).
   • Gidy thải ra 1.500 tấn chất thải không độc hại mỗi năm, 71% trong số đó được thu hồi tái chế và 26% được sử dụng để sản xuất năng lượng.