Các hoạt động môi trường

 Servier cam kết phát triển bền vững, bắt đầu với nhiều sáng kiến về môi trường.
 

4 chủ đề chúng tôi quan tâm:

 

 

Các chứng nhận

 
Arklow (Ai-len)
Theo sau chứng nhận ISO 14001 và OHSAS 18001, chứng nhận ISO 50001 về quản lý năng lượng đã được cấp vào tháng Sáu 2012.
 

Cai-rô (Ai Cập)
Chứng nhận ISO 14001 đầu tiên được cấp vào tháng Tư 2012.  
 
Toledo (Tây Ban Nha)
Chứng nhận ISO 14001 năm thứ 15 liên tiếp đã được gia hạn.  
 
Oril (Pháp)
Được phê duyệt từ năm 2001 bởi Công ty Cấp Nước Seine-Normandie. Bản phê duyệt được cấp cho hệ thống giám sát nước thải vào năm 2011.

 

Chú thích: Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 140001, Sức khỏe và An toàn lao động OHSAS 18001, Quản lý Năng lượng ISO 50001, được áp dụng tự nguyện trong khuôn khổ tiếp tục phát triển cho tất cả nhân sự.